آچار دو سر استیلن

مانومتر یا رگلاتور CO2
فوریه 3, 2017
پشت بند چدنی انواع کپسول
فوریه 3, 2017
استفاده از آچار سبب می شود شفت را به خوبی بازکرده و از آچار فرانسه و انبرقفلی استفاده نکنید و درنتیجه شفت سالم می ماند .
آچار دوسر استیلن مخصوص شفت های باریک و معمولی استیلن در شرکت ساپرا گاز راگا موجود می باشد .